Nikolai Yezhov

Image of Nikolai Yezhov
When you chop wood, chips fly.
- Nikolai Yezhov
Collection: Woods